Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

"Đại Thử" Sách Dùng Trong Nghi Lễ Của Người Dao Quần Chẹt/ Song Ngữ : Dao- Việt

Ngày: 28/03/2016 | Quy cách: 411tr. : mh :15cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2011
Chủ biên: Hoàng Thị Thu Hường
Tác giả:
 
Quy cách: 411tr. : mh :15cm 
Ngày:
 28/03/2016 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa: "Đại Thử" Sách Dùng Trong Nghi Lễ Của Người Dao Quần Chẹt/ Song Ngữ : Dao- Việt,"Đại Thử",Song Ngữ : Dao- Việt,Hoàng Thị Thu Hường,2011
 
Lĩnh vực: Khoa học xã hội  
Chuyên ngành: Văn học
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại: Văn học Việt Nam
Vị trí: Ngôn ngữ tiếng Việt 2 Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn