Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

30 NĂM SÓNG GIÓ Thành tựu phi thường và số phận bi kịch của tầng lớp doanh nhân Trung Quốc trong cảo cách kinh tế 1978-2008

Ngày: 18/04/2016 | Quy cách: 525tr.; 30cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2010
Chủ biên: 
Tác giả:
 Ngô Hiểu Ba
Quy cách: 525tr.; 30cm 
Ngày:
 18/04/2016 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa: 30 NĂM SÓNG GIÓ, Thành tựu phi thường và số phận bi kịch của tầng lớp doanh nhân Trung Quốc trong cảo cách kinh tế 1978-2008;
 
Lĩnh vực: Khoa học xã hội  
Chuyên ngành: Văn hóa
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại: Giáo trình
Vị trí: Giáo trình Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn