Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF DISCURSIVE STRATEGIES IN ECONOMIC NEWS IN ECONOMIST.COM AND TUOITRE.VN

Ngày: 15/01/2016 | Quy cách: 86tr. : mh; 30cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2015
Chủ biên: 
Tác giả:
 Võ Thị Hoàng Ngân
Quy cách: 86tr. : mh; 30cm 
Ngày:
 15/01/2016 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa: Võ Thị Hoàng Ngân, A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF DISCURSIVE STRATEGIES IN ECONOMIC NEWS IN ECONOMIST;COM AND TUOITRE;VN, ECONOMIC NEWS, CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS
 
Lĩnh vực: Khoa học xã hội  
Chuyên ngành: Ngoại ngữ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại: Luận văn thạc sĩ
Vị trí: Luận vă Thạc sĩ 4 Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn