Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học

Ngày: 31/03/2016 | Quy cách: 312tr, mh, 20cm | Số lượng: 150  | Năm XB: 2005
Chủ biên: 
Tác giả:
 Lê Minh Nghĩa, Trịnh Đình Bảy
Quy cách: 312tr, mh, 20cm 
Ngày:
 31/03/2016 
Còn lại:
 150 Cho mượn
Từ khóa:  Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, Lê Minh Nghĩa, Trịnh Đình Bảy
 
Lĩnh vực: Khoa học xã hội  
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Tiếng việt
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại: Giáo trình
Vị trí: Sách tham khảo Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Có thể mượn