Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

Văn hoá Pháp

Ngày: 29/03/2016 | Quy cách: 191tr. : mh; 30cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2008
Chủ biên: 
Tác giả:
 Ross Steele
Quy cách: 191tr. : mh; 30cm 
Ngày:
 29/03/2016 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa:  Văn hoá Pháp
 
Lĩnh vực: Khoa học xã hội  
Chuyên ngành: Ngoại ngữ
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
Loại: Giáo trình
Vị trí: Giáo trình Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn