Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

Critical thinking

Ngày: 25/03/2016 | Quy cách: 84tr, mh, 30cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2011
Chủ biên: 
Tác giả:
 Lê Thị Thúy Hương
Quy cách: 84tr, mh, 30cm 
Ngày:
 25/03/2016 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa: Critical thinking,Tư duy phê phán, Lê Thị Thúy Hương
 
Lĩnh vực: Tôn giáo  
Chuyên ngành: Ngoại ngữ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại: Giáo trình
Vị trí: Giáo trình Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn