Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

ĐÔNG PHƯƠNG LUẠN

Ngày: 18/04/2016 | Quy cách: 527tr.; 25cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2014
Chủ biên: 
Tác giả:
 Edward Wadie Said
Quy cách: 527tr.; 25cm 
Ngày:
 18/04/2016 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa: ĐÔNG PHƯƠNG LUẠN
 
Lĩnh vực: Triết học và Tâm lý học  
Chuyên ngành: Xã hội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại: Giáo trình
Vị trí: Giáo trình Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn