Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

Phác thảo văn học Mỹ = Outline of American literature / Kathryn Vanspanckeren; dịch Lê Đình Sinh,

Ngày: 19/03/2016 | Số lượng: 1  | Năm XB: 1999
Chủ biên: 
Tác giả:
 Vanspanckeren, Kathryn
Quy cách:  
Ngày:
 19/03/2016 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa: Phác thảo văn học Mỹ = Outline of American literature / Kathryn Vanspanckeren
 
Lĩnh vực: Triết học và Tâm lý học  
Chuyên ngành: Văn học
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại: Tham khảo
Vị trí: Sách tham khảo Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn