Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

Lôgích học / Phan Trọng Hoà.

Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 196tr.:nh;20cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2003
Chủ biên: 
Tác giả:
 Phan Trọng Hoà.
Quy cách: 196tr.:nh;20cm 
Ngày:
 19/03/2016 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa: Lôgích học
 
Lĩnh vực: Triết học và Tâm lý học  
Chuyên ngành: Văn học
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại: Tham khảo
Vị trí: Sách tham khảo Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn