Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

Giáo trình tâm lý học đại cương

Ngày: 06/04/2016 | Quy cách: 230tr, mh, 20cm | Số lượng: 164  | Năm XB: 2005
Chủ biên: 
Tác giả:
 Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Văn Lũy, Đinh Văn Vang
Quy cách: 230tr, mh, 20cm 
Ngày:
 06/04/2016 
Còn lại:
 164 Cho mượn
Từ khóa: Giáo trình tâm lý học đại cương,Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Văn Lũy, Đinh Văn Vang
 
Lĩnh vực: Triết học và Tâm lý học  
Chuyên ngành: Ngôn ngữ Tiếng việt
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại: Giáo trình
Vị trí: Giáo trình Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Đã đăng ký