Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

Giáo trình Triết học Mác - Lênin

Ngày: 31/03/2016 | Quy cách: 521tr, mh, 20cm | Số lượng: 186  | Năm XB: 2005
Chủ biên: 
Tác giả:
 Lê Minh Nghĩa, Trịnh Đình Bảy
Quy cách: 521tr, mh, 20cm 
Ngày:
 31/03/2016 
Còn lại:
 186 Cho mượn
Từ khóa: Giáo trình Triết học Mác - Lênin,Lê Minh Nghĩa, Trịnh Đình Bảy
 
Lĩnh vực: Triết học và Tâm lý học  
Chuyên ngành: Tâm lý học
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại: Giáo trình
Vị trí: Sách tham khảo Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Đã đăng ký