Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

Tâm lý khách du lịch/旅游心理学

Ngày: 28/03/2016 | Quy cách: 100tr. : mh; 30cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2006
Chủ biên: 
Tác giả:
 陈琦
Quy cách: 100tr. : mh; 30cm 
Ngày:
 28/03/2016 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa: Tâm lý khách du lịch, 旅游心理学, du lịch, 4152093
 
Lĩnh vực: Triết học và Tâm lý học  
Chuyên ngành: Ngoại ngữ
Ngôn ngữ: Tiếng Trung Quốc
Loại: Giáo trình
Vị trí: Giáo trình Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn