Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

Văn hoá văn nghệ trong đổi mới : (Những vấn đề lý luận và thực tiễn) / Trần Trọng Đăng Đàn.

Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 164tr.:nh;20cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2003
Chủ biên: 
Tác giả:
 Nguyễn Nghĩa Trọng
Quy cách: 164tr.:nh;20cm 
Ngày:
 19/03/2016 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa: Văn hoá văn nghệ trong đổi mới,Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Trần Trọng Đăng Đàn;
 
Lĩnh vực: Triết học và Tâm lý học  
Chuyên ngành: Văn học
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Loại: Tham khảo
Vị trí: Sách tham khảo Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn