Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày: 28/03/2016 | Quy cách: 256tr, mh, 20cm | Số lượng: 106  | Năm XB: 2005
Chủ biên: 
Tác giả:
 Lê Minh Nghĩa, Trịnh Thị Bảy
Quy cách: 256tr, mh, 20cm 
Ngày:
 28/03/2016 
Còn lại:
 105 | Lần mượn: 2 | Ghi chú:  Cho mượn
Từ khóa: Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Lê Minh Nghĩa, Trịnh Thị Bảy
 
Lĩnh vực: Triết học và Tâm lý học  
Chuyên ngành: Tâm lý học
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Lần mượn: 2
Loại: Giáo trình
Vị trí: Sách tham khảo Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Có thể mượn