Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

An investigation into stylistic devices in english economic newspaper headlines published in VIETNAM snh in the word

Ngày: 02/03/2016 | Quy cách: 51tr. : mh; 30cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2015
Chủ biên: 
Tác giả:
 Trần Hoàng Thanh Thanh
Quy cách: 51tr. : mh; 30cm 
Ngày:
 02/03/2016 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa: Trần Hoàng Thanh Thanh, An investigation into stylistic devices in english economic newspaper headlines published in VIETNAM snh in the word, stylistic devices, economic newspaper
 
Lĩnh vực: Tổng Quát  
Chuyên ngành: Ngoại ngữ
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại: Luận văn Sinh viên
Vị trí: Luận văn sinh viên 1 Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn