Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

Русский - экзамен - туризм. РЭТ-2

Ngày: 19/04/2016 | Quy cách: 299tr. : mh; 30cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2006
Chủ biên: 
Tác giả:
 Л.Б. Трушина...[Và Những Người Khác]
Quy cách: 299tr. : mh; 30cm 
Ngày:
 19/04/2016 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa: Русский - экзамен - туризм; РЭТ-2, Tiếng Nga du lịch 3;
 
Lĩnh vực: Tổng Quát  
Chuyên ngành: Du lịch
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
Loại: Giáo trình
Vị trí: Giáo trình Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn