Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

A first course in fuzzy and neural control / Hung T. Nguyen .. [et al.].

Ngày: 19/03/2016 | Quy cách: 301tr. : mh; 25cm | Số lượng: 1  | Năm XB: 2003
Chủ biên: 
Tác giả:
 Hung T. Nguyen
Quy cách: 301tr. : mh; 25cm 
Ngày:
 19/03/2016 
Còn lại:
 1 Chỉ đọc
Từ khóa: A first course in fuzzy and neural control, Hung T; Nguyen, neural control
 
Lĩnh vực: Tổng Quát  
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại: Tham khảo
Vị trí: Sách tham khảo Phòng Chuyên đề
Đối tượng mượn: Giảng viên; Học viên học ngoại ngữ; Học viên SĐH; Sinh viên
Trạng thái: Không thể mượn