Biểu ghi đầy đủ
Biểu ghi MARC

Web 2.0 tools - ESLVideo)

Ngày: 17/12/2015 | Năm XB: 2015
Tác giả:
 Nguyễn Văn Tuyên
Từ khóa: ESLVideo;Introduction
Introduction to ESLvideo A sample (using ESLVideo) Getting started-Demo How to use ESLvideo with students Discussion: Questions + Answers  
Lĩnh vực: Khoa học xã hội  
Chuyên ngành:
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Loại: Bài giảng điện tử
Đăng nhập để download file